Tri krovna tijela mladih u BiH: “Tražimo što brže uspostavljanje Komisije za koordinaciju pitanja mladih”


Tri krovna tijela mladih u BiH – Omladinski savjet Republike Srpske, Vijeće mladih Federacije BiH i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH – krajem mjeseca juna su održala konferenciju za medije pod nazivom “Za BiH po mjeri mladih!”. Ovo je jedna od zajedničkih aktivnosti koje u posljednje dvije godine krovna tijela zajednički provode, a odvijaju se kao dio Sporazuma o saradnji sva tri krovna tijela.

Tokom konferencije članovi omladinskih asocijacija iznijeli su stavove o položaju mladih u BiH, s posebnim osvrtom na pitanja mogućnosti zaposlenja mladih i implementaciju postojećih zakonskih rješenja u oblasti mladih. Već dvije godine krovna tijela mladih u BiH zagovaraju uspostavu Komisije za koordinaciju pitanja mladih kao jedinog mehanizma za koordinaciju politika prema mladima na državnom nivou. Nažalost, do danas je izostala politička volja za njeno formiranje.

„Kao pokazatelj da se zapošljavanje mladih smatra političkim prioritetom, potrebno je ubrzati proces kreiranja plana implementacije Garancije za mlade u BiH koja će ponuditi sistemska rješenja na ovaj, za mlade ljude, važan problem“, istaknuo je Nedim Alibegović iz Vijeća mladih FBiH.

“Krovna tijela za mlade u BiH imala su i još uvijek imaju aktivnu ulogu u procesu uspostavljanja Komisije za koordinaciju pitanja mladih i dostavila su svoje zajedničko mišljenje na Nacrt Odluke o osnivanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH u cilju uspostavljanja funkcionalnog tijela koje bi pružalo podršku mladima, a koje bi bilo sačinjeno od predstavnika krovnih tijela i nadležnih institucija.  Tražimo što brže uspostavljanje Komisije za koordinaciju pitanja mladih kako bismo ojačali mehanizme podrške mladih u BiH s višeg nivoa, kao i položaj omladinskih organizacija“, rekao je Harun Šabanović, predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH.

„U BiH postoje tri zakona o mladima: Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske, Zakon o mladima Federacije BiH i Zakon o mladima Brčko distrikta. Tri najznačajnije stvari su omladinske politike, prostor za mlade i komisije za mlade. Što se tiče omladinske politike, primjer dobre prakse može biti Republika Srpska jer duži niz godina ima formiranu omladinsku politiku, ali i veliki broj lokalnih omladinskih politika. Ono što je zajedničko za sva tri krovna tijela i gdje vidimo priliku za napredak jeste komisija za koordinaciju pitanja mladih, kako na lokalnom tako i na republičkom nivou. Formiranje komisije popravilo bi značajno položaj mladih i doprinijelo njihovom boljem položaju u društvu“, istaknuo je Mladen Pjevčević iz Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Tokom današnje konferencije, predstavnici krovnih tijela mladih u BiH su pozvali:

  1. Ministarstvo civilnih poslova i nadležnih entitetskih ministarstva da što skorije formiraju Komisiju za koordinaciju pitanja mladih u BiH

  2. Predstavnike lokalnih vlasti, kantona i nadležnih entitetskih ministarstava da osiguraju punu implementaciju zakonskih rješenja koja se tiču mladih u BiH

  3. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da aktivno doprinese procesu izrade državne strategije zapošljavanja u saradnji s drugim nadležnim ministarstvima

  4. Dvije radne grupe Ministarstva civilnih poslova da ubrzaju proces izrade plana implementacije Garancije za mlade u BiH

Konferencija za medije realizovala se u sklopu projekta “Fakat je vakat za mlade na lokalu” koji se realizuje uz zahvaljujući podršci Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projekta koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i finansira Austrijska razvojna saradnja.

Izvor teksta i fotografija: Vijeće mladih FBiH


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)Šta svira?

Title

Artist